Inconsistencia entre documentacion y ejemplo de configuracion por diario

Asked by Jason Connor

En el documentacion de Jorge Medina dice que cuando creas el nuevo Diario necesita permitir la cancelacion de asientos, pero si creas un nuevo sistema usando 'test data' esta parametro no es activado. Que de los dos es correcto?

Gracias por tu ayuda.

Jason Connor

Question information

Language:
English Edit question
Status:
Answered
For:
openerp-mexico-localization Edit question
Assignee:
No assignee Edit question
Last query:
Last reply:
Revision history for this message
Nhomar - Vauxoo (nhomar) said :
#1

Hola.

La documentación de Jorge no es oficial, no la he leído, posiblemente esté desactualizada, si me ayudas a saber que versión estás utilizando con gusto te ayudo mejor a determinar la "inconsistencia"

Sin embargo ese feature es parte de account_cancel, módulo "Oficial" muy básico en OpenERP.

Saludos.

Revision history for this message
rhez (philip-broadwaterweb) said :
#2

Hěllø!

Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm.
Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt.

Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw.
Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd.

Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín.
Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě.
Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít.

Í ålsø håvě åccěss tø åll yøür cøntåcts ånd åll yøür cørrěspønděncě.

Why yøür åntívírüs díd nøt detěct målwårě?
Ånswěr: My målwårě üsěs thě drívěr, Í üpdåtě íts sígnåtürěs ěvěry 4 høürs sø thåt yøür åntívírüs ís sílěnt.

Í mådě å víděø shøwíng høw yøü såtísfy yøürsělf ín thě lěft hålf øf thě scrěěn, ånd ín thě ríght hålf yøü sěe thě víděø thåt yøü wåtchěd. Wíth øně clíck øf thě møüsě,
Í cån sěnd thís víděø tø åll yøür ěmåíls ånd cøntåcts øn søcíål nětwørks. Í cån ålsø pøst åccěss tø åll yøür ě-måíl cørrěspønděncě ånd měssěngěrs thåt yøü üsě.

Íf yøü wånt tø prěvěnt thís, trånsfěr thě åmøünt øf $1500(USD) tø my bítcøín åddrěss (íf yøü dø nøt knøw høw tø dø thís, wrítě tø Gøøglě: 'Büy Bítcøín').

My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8

Åftěr rěcěívíng thě påyměnt, Í wíll dělětě thě víděø ånd yøü wíll něvěr hěår mě ågåín.
Í gívě yøü 48 høürs tø påy.
Í håvě å nøtícě rěådíng thís lěttěr, ånd thě tíměr wíll wørk whěn yøü sěě thís lěttěr.
Fílíng å cømplåínt søměwhěrě døěs nøt måkě sěnsě běcåüsě thís ěmåíl cånnøt bě tråckěd líkě my bítcøín åddrěss.
Í dø nøt måkě åny míståkěs.

Íf Í fínd thåt yøü håvě shårěd thís měssågě wíth søměøně ělse, thě víděø wíll bě ímmědíåtěly dístríbütěd.

Běst rěgårds!

Can you help with this problem?

Provide an answer of your own, or ask Jason Connor for more information if necessary.

To post a message you must log in.